Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
FGH Bank   /   Home   /   Disclaimer

Disclaimer FGH Bank

print
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van FGH Bank N.V.
 
Door de site te bezoeken en/of de op of via de site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
 
FGH Bank N.V. is onderdeel van Rabobank Groep.
 
Het hoofdkantoor van FGH Bank N.V. is gevestigd aan de Leidseveer 50 in Utrecht (postbus 2244, 3500 GE), statutair gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30049557 (hierna te noemen: FGH Bank). FGH Bank N.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 

Inhoud

FGH Bank heeft de op of via de sites weergegeven informatie met de grootste zorg samengesteld en heeft daarbij gebruik gemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. FGH Bank garandeert niet dat de sites altijd foutloos of ononderbroken functioneren, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
 
De informatie op de sites is primair gericht op de Nederlandse markt.

Gebruik en intellectuele eigendomsrechten

De door FGH Bank N.V. op of via de sites verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De aangeboden informatie kan nooit worden beschouwd als vervanging van persoonlijk advies.
 
De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van die informatie.
 
De aangeboden informatie op of via de sites mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FGH Bank, niet kopiëren, downloaden, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Het afdrukken en/of downloaden van informatie van de sites voor eigen persoonlijk gebruik is wel toegestaan. De afnemer is verplicht aanwijzingen van FGH Bank over het gebruik van de informatie op te volgen.
 
Met betrekking tot alle op of via de sites aangeboden informatie behoudt FGH Bank alle rechten, waaronder auteursrechten, (ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet), domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. FGH Bank en (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites en/of de informatie die op of via de sites wordt verstrekt.
 
Op de sites kan, onder meer via hyperlinks naar websites van derden, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Dit betekent niet dat FGH Bank de op deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is geheel voor eigen risico. De inhoud van dergelijke informatie en websites van derden wordt door FGH Bank niet nader beoordeeld op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit. FGH Bank wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. Dit geldt tevens voor de inhoud van site(s) die niet door FGH Bank worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de sites van FGH Bank.

Online communicatie

Berichten die rechtstreeks per e-mail of die via de sites naar FGH Bank worden verzonden zijn niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt geheel op eigen risico. FGH Bank geeft geen garanties dat de aan haar verzonden e-mails of via de site(s) verzonden berichten foutloos, ongewijzigd en/of tijdig zullen worden ontvangen en/of verwerkt. FGH Bank aanvaardt in dit kader geen enkele aansprakelijkheid.

E-mail disclaimer

E-mailberichten die vanuit FGH Bank N.V. verstuurd worden bevatten een link naar de volgende voorwaarden, die betrekking hebben op al deze berichten:
 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid. De afzender is niet aansprakelijk in geval van onjuiste overbrenging van het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.
FGH Bank N.V. is statutair gevestigd te Utrecht, H. REG. NR. 30.049.557

Toepasselijk recht

Op de sites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze disclaimer tot interpretatieverschillen leiden, dan is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
 

FGH Bank maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie​.​

Sluiten